Skogsbruksplanen – ett verktyg för din skogskötsel

En skogsbruksplan är ditt viktigaste verktyg som skogsägare. Med planen som underlag kan du planera dina åtgärder i skogen både vad gäller avverkningar och skogsvård.

Vad innehåller en skogsbruksplan?

Planen är indelad i två delar, dels en karta och dels skriven information. Kartan har ofta ett flygfoto i grunden där man ritar in bland annat beståndsgränser, fastighetsgränser och vägar. Den skrivna delen av skogsbruksplanen innehåller en sammanfattning av hela fastigheten med arealer, virkesförråd, huggnings- och åldersklasser, avverkningar, målklasser och skogsvård under tioårsperioden som planen löper på. I beståndsbeskrivningen man kan läsa om någon åtgärd är aktuell och hur akut den är. Själva huggningsklasserna (till exempel R1, G1) är bara en beskrivning av vilket åldersintervall beståndet har och säger inget om en åtgärd, till exempel röjning eller gallring, behövs. Här finns även en sammanställning av de olika åtgärdsförslagen som ligger under planperioden. Detta är ett bra underlag när du pratar med din virkesköpare om när avverkningar och skogsvård på fastigheten ska göras.